Timberline School

Class Schedule

Regular School Day – Mondays, most Wednesdays, Thursdays
Period Time
1st Period 8:00-8:51 a.m.
2nd Period 8:55-9:46 a.m.
3rd Period 9:50-10:41 a.m.
4th Period 10:45-11:36 a.m.
5th Period 11:36-1:01 p.m.
A- Lunch 11:36-12:06 p.m.
A- 5th Period 12:10-1:01 p.m.
B- 5th Period 11:40-12:31 p.m.
B- Lunch 12:31-1:01 p.m.
6th Period 1:05-1:56 p.m.
7th Period 2:00-2:50 p.m.
PLAN Schedule – Tuesdays and Fridays
Period Time
1st Period 8:00-8:46 a.m.
2nd Period 8:50-9:36 a.m.
3rd Period 9:40-10:26 a.m.
4th Period 10:30-11:16 a.m.
5th Period OVERALL 11:16 a.m.-12:36 p.m.
A- Lunch 11:16-11:46 a.m.
A- 5th Period 11:50 a.m.-12:36 p.m.
B- 5th Period 11:20-12:06 a.m.
B- Lunch 12:06-12:36 p.m.
6th Period 12:40-1:26 p.m
PLAN 1:30-2:00 p.m.
7th Period 2:04-2:50 p.m.
Early Out Schedule
Period Time
1st Period 8:00-8:34 a.m.
2nd Period 8:38-9:12 a.m.
3rd Period 9:16-9:50 a.m.
4th Period 9:54-10:28 a.m.
6th Period 10:32-11:06 a.m.
5th Period OVERALL 11:06- 12:12 p.m.
A- Lunch  11:06-11:34 a.m.
A- 5th Period 11:38- 12:12 p.m.
B- 5th Period 11:10 -11:44 a.m.
B- Lunch 11:44-12:12 p.m.
7th Period 12:16 -12:50 p.m.
2 Hour Late Start
Period Time
1st Period 10:00-10:34 a.m.
2nd Period 10:38-11:12 a.m.
3rd Period 11:16-11:50 a.m.
5th Period  11:50-12:56pm
A- Lunch 11:50-12:18 p.m.
A- 5th Period 12:22 p.m. -12:56 p.m.
B- 5th Period 11:54 a.m. -12:28 p.m.
B- Lunch 12:28 p.m -12:56 p.m.
4th Period 1:00-1:34 p.m.
6th Period 1:38-2:12 p.m.
7th Period 2:16-2:50 p.m.

 

560 Southeast University Avenue
Waukee, Iowa 50263
Phone 515.987.5161
Fax 515.987.2701